Stichting BOEC  Ons Doel Realisatie Europark Windmolens & Provinciaal Omgevingsplan Nieuwsbrieven Blog Links Contact
Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Tumblr Print Share via e-mail

© Litmaath Webdesign 2011-2015


In 2010 heeft de Provinciale Staten het Provinciaal Omgevings Plan (POP) opnieuw vastgesteld.


3.1. Algemeen toetsingskader


Bij vergunningverlening in het kader van de Wm wegen wij zo veel mogelijk de verschillende milieugevolgen tegen elkaar af (integrale afweging). Dit doen wij om een zo hoog mogelijk milieurendement

te krijgen. In elk geval worden de milieugevolgen getoetst op het gebied van bodem, lucht, geluid, externe

veiligheid, afvalwater, energiegebruik, water en grondstoffen. Bij deze toetsing worden ook de

toekomstige ontwikkelingen van de omgeving betrokken.

Verder houden wij rekening met de geldende milieubeleidsplannen en andere beleidskaders. Ook

houden wij rekening met de voor de aangevraagde activiteiten geldende richtlijnen.

3.2. Omgevingsvisie

Op 2 juni 2010 is door provinciale staten de nieuwe Omgevingsvisie Drenthe vastgesteld.

De Omgevingsvisie is hét strategische kader voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van

Drenthe. De visie formuleert de belangen, ambities, rollen, verantwoordelijkheden en sturing van de

provincie in het ruimtelijke domein.

De Omgevingsvisie Drenthe vervangt het tweede Provinciaal omgevingsplan (POP II) en is een integratie

van vier wettelijk voorgeschreven planvormen; de provinciale ruimtelijke structuurvisie, het provinciaal

milieubeleidsplan, het regionaal waterplan en het provinciaal verkeers- en vervoersplan.

In de Omgevingsvisie wordt Zuidoost-Drenthe een voortrekkersrol toebedeeld bij het ontwikkelen,

produceren en toepassen van duurzame energie. De industrieterreinen Bargermeer en Europark zijn

aangemerkt als energietransitieparken. Hier wordt de omslag gemaakt naar het gebruik van duurzame

energie.

Grootschalige energiesystemen moeten volgens de omgevingsvisie geconcentreerd worden op daarvoor

aangewezen locaties, bijvoorbeeld op de bedrijventerreinen Bargermeer in Emmen, Europark in

Coevorden en nabij Essent Milieu in Wijster.

De provincie wil energieopwekking uit biomassa stimuleren. De productie van energie uit biomassa

koppelen wij aan ons streven naar een "bio-based economy". Dat is een economie waarin bedrijven

non-food toepassingen, zoals brandstoffen, chemicaliën, medicijnen en energie, vervaardigen uit

groene grondstoffen.

De aangevraagde activiteiten passen goed in hetgeen de omgevingsvisie beoogd.Ontwerp Gebiedsvisie Windenergie Drenthe

Vijf locaties voor windparken binnen het gebied van de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Coevorden. De keuze voor de locaties in Emmen wordt later gemaakt in de Structuurvisie windenergie Emmen. Dat is de uitkomst van de ontwerp-gebiedsvisie Windenergie Drenthe, hét beoordelingskader voor initiatieven voor windparken.

Meer..